Jak nam pomóc?

Istnieją dwie możliwości wsparcia finansowego Fundacji:

I

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć finansowo Dom Pomocy Społecznej w Bystrej prosimy o wpłaty na nasze konto.

FUNDACJA SADYBA
ul. Klimczoka 80
43-360 Bystra

Bank: ING BANK ŚLĄSKI O/TYCHY
Nr konta: 39 1050 1399 1000 0023 1372 2825

tytułem: darowizna dla – DPS Bystra

Druk do wpłaty można pobrać tutaj: DRUK

Prosimy na ten numer konta nie dokonywać wpłat tytułem opłaty za pobyt w DPS.

Wpłaty za pobyt prosimy dokonywać na konto:

Bank Millennium
Nr konta: 67 1160 2202 0000 0001 0677 3512

II

Uwaga
Z nieznanych nam przyczyn przez pewien czas niektóre Organizacje Pożytku Publicznego zniknęły z listy podmiotów uprawnionych do otrzymania 1% podatku. Problem ten dotknął aż 1000 organizacji. Wśród nich znalazła się również Fundacja Sadyba.
Chcieliśmy jednak poinformować, że Fundacja Sadyba ponownie znajduje się na wykazie OPP. Zachęcamy do osobistego sprawdzenia tego na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Ponieważ jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, więc istnieje możliwość przekazania nam 1% podatku.

JAK TO ZROBIĆ?

Wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28):

1. W rubryce „Numer KRS” należy podać numer: 0000272492
2. W rubryce „Wnioskowana kwota” należy wpisać kwotę, którą chcemy przekazać Fundacji „Sadyba”, jednak nie większą niż 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

Poniżej przygotowane zostały gotowe szablony z uzupełnionym polem: Numer KRS

Pit – 37
Pit – 36

Uwaga
W razie problemów z otwarciem pliku pobierz program Adobe Reader

Więcej szczegółów na temat przekazania 1%

1. Naczelnik urzędu skarbowego jest podmiotem przekazującym wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Podmiotem dokonującym wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego jest naczelnik urzędu skarbowego. Na mocy art. 45 ust. 5c updof, na wniosek podatnika organ ten jest zobowiązywany przekazać na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nie przekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Złożenie wniosku oznacza podanie w zeznaniu:
– nazwy organizacji pożytku publicznego: FUNDACJA SADYBA
– numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 45 ust. 5d updof) 0000272492

2. Termin dokonania wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego

Wpłaty dokonuje naczelnik urzędu skarbowego w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego pod warunkiem, że zeznanie zostanie złożone przed upływem terminu do jego złożenia, tj. za 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r. (art. 45 ust. 5e i 5f updof).

O prawie do pomniejszenia podatku o wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego nie decyduje termin dokonania wpłaty, a termin złożenia zeznania rocznego. Jeżeli podatnik złoży je w terminie, organ podatkowy zobowiązany jest na jego wniosek przekazać na rzecz organizacji określoną kwotę, jeżeli natomiast zeznanie złoży po terminie, organ podatkowy nie przekaże wnioskowanej kwoty.

Podatnicy, którzy, z braku znajomości nowych zasad, dokonali po dniu 30 kwietnia 2007 r. wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego z zamiarem pomniejszenia o nią podatku za 2007 r., nie będą mogli powyższej kwoty uwzględnić. Na zasadach przewidzianych w art. 26 ust. 1 pkt 9 updof mogą ją odliczyć od dochodu, jeżeli spełnione zostaną pozostałe przesłanki warunkujące odliczenie.

3. Organizacje pożytku publicznego, na rzecz których możliwe jest dokonanie wpłaty pomniejszającej podatek dochodowy

Odliczeniu podlegają tylko te wpłaty, które dokonane zostaną na rzecz organizacji wskazanych w obwieszczeniu. W związku z tym, w terminie do końca roku podatkowego minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, obowiązany jest ogłosić w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego. W wykazie tym nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

O prawie do odliczenia decyduje obecnie to, czy dana organizacja została, czy nie została uwzględniona w wykazie. O tym z kolei przesądza status tej organizacji w dniu 30 listopada danego roku. Jeżeli organizacja powstanie np. w grudniu 2007 r., wówczas nie zostanie uwzględniona w wykazie i podatnik nie będzie mógł w zeznaniu za 2007 r. zadysponować kwotą darowizny na rzecz takiej organizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące odliczenia 1% od podatku można znaleźć na stronach:
https://www.jeden-procent.eu
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego FUNDACJI SADYBA znajduje się na stronie: KRS